Referat Generalforsamlingen 2022

HARLEV-FRAMLEV Grundejerforening
 
                            

Mødetid:

19:00/19:30

Mødested:

Lokalcenter Næshøj

Deltagere:

Niels Ole Karlsen (NOK), Lotte Bostrup (LB), Jeanette Larsen (JL), Peter Jacobsen (PJ), Bodil Andersen (BA), Claus Gregersen (CG), Lisbeth Johnsen (LJ)

Tilhører i salen: 20 

Referent:

Peter Jacobsen.

Referat er sendt til:

Ovenstående mødedeltagere  

…………………………………………………………………………………………………………………

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent:

Formanden bød velkommen til aftens Generalforsamling. Budget/dagsorden/årsregnskab 2021 var blevet omdelt til aftens 20 tilhører. Per Viktor blev valgt til dirigent. Han kunne berette at indkaldelsen til aftens Generalforsamling var korrekt indvarslet 14 dage før i diverse medier.       

2. Formandens beretning:

Formanden fortalte aftens tilhører om et ”kedeligt” Corona år i vores foreningsbestyrelse – Vi har ikke kunnet afholde vores faste møder, men har dog udført vores arbejde i bestyrelsen. Vi har haft kontakt til Kommunen vedr. Vejstøj i byen og problematikken vedr. den kommende privatisering af veje i Harlev. Formanden fortalte omkring samarbejde med Harlev Fællesråd. Salens tilhører blev også orienteret omkring Velkomstfolder til byens nye borgere – ny infofolder, som erstatter den Gule Infobog – Container affald, det blev til 56 tons i 2021. Derudover fortalte Formanden omkring diverse tilskud HFG har givet til byen i det forgangne år. 

Sidst takkede Formanden for de af byens borgere, der havde valgt at komme i aften.    

Link til beretningen        

3. Fremlæggelse af regnskabet

Link til regnskab

Kassereren fremlagde foreningens regnskab for 2021. De forskellige poster blev gennemgået for aftens tilhører. Årets overskud blev på kr. 9.590,00.             

4. Indkomne forslag med angivelse af disse:

Per Viktor fortalte – at der IKKE var kommet nogle forslag ind til Bestyrelsen denne gang.  

5. Svar på indsendte og behandlede spørgsmål:

Ingen svar – da der ikke var kommet nogle spørgsmål ind.       

6. Fremlæggelse af budget for 2022:

Kassereren gennemgik budgettet for indeværende år for salens tilhører. Nogle ville have forklaret enkelte poster. Dirigenten og salens fremmødte kunne herefter godkende årets budget. 

7. Fastlæggelse af årets kontingent:

Formanden fortalte at vi havde valgt at fastholde foreningskontingentet på kr. 350,00 årligt. Nogle tilhører ønskede at vide, om nye tilflytter fik den nødvendige information omkring byen og de ting vi i bestyrelsen gør for foreningen. Til dette – kunne vi fortælle, at vi omdeler velkomstbrev til nye tilflytter så de modtager den relevante information.   

8. Valg til Bestyrelsen:

De 4 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg – blev alle genvalgt. (Peter Jacobsen – Claus Gregersen – Lisbeth Johnsen – Bodil Andersen)

Ingen fra salen ønskede at komme ind i Bestyrelsen som suppleanter – derfor fik Bestyrelsen lov til at finde 2 på egen hånd.  

9. Nedsættelse af evt. udvalg:

Ingen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Per Viktor og Tais Hedegaard blev genvalgt.

11. Eventuelt:

En tilhører fra salen fortalte omkring et borgertip han havde indgivet til Kommunen vedr. aktivitet i Lillering Skov. Hvilke forpligtigelser, har de 9 lodsejere vedr. de stisystemer der findes i skoven.? 

Vi i HFG vil prøve at tage fat i Lone Hindø – for at få mere information vedr. dette punkt. Kaj Sommer udtrykte utilfredshed omkring træer der ikke blev fjernet fra de forskellige stisystemer. 

Herefter sluttede aftens møde og der blev serveret mad og drikke for aftens tilhører. 

Til sidst konstituerede Bestyrelsen sig og næste møde blev sat til:

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 18.00 på Rugmarksvej 8.

Harlev 15. marts 2022.

Sekretær 

Peter Jacobsen   

Facebooktwittermail
Del opslaget